Gizlilik Politikamız

 “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 


Aydınlatma Metni 


Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir tüzel ve gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi, 


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Elektronik Haberleşme ile ilgili her türlü yönetmelik, direktif ve ilgili her türlü mevzuatı.


Öncü Dental:


Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 


Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder. 


Veri Sorumlusu 

KVKK, Elektronik Haberleşme ile ilgili her türlü yönetmelik, direktif ve ilgili her türlü mevzuat uyarınca; müşteri, muhatap, üye, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, Fark Yaratan, program ortağı ve/veya şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Öncü Dental tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kişisel verileriniz; 

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
  • Doğru ve gerektiğinde güncel 
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
  • İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Öncü Dental’ in ticari faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’ nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Öncü Dental’ in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (gerçek ve tüzel kişiler, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, Öncü Dental’ in yöneticileri/çalışanları, Öncü Dental’ in yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.  


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Öncü Dental tarafından yapılan ticari işlemlerin olağan sonuçları ve ilgili kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Öncü Dental’ in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  


Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Öncü Dental ‘e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. 


Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla “Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Cd. No:45, 34093 Fatih/İstanbul”adresine ulaştırmanız gerekmektedir.